Sunday, June 03, 2007

香港極樂

點樣同一個小學三年級既豆丁解釋「輪迴」同「涅槃」既概念?

得!用英文啦

九龍一間超級名校既小學,英文測驗閱讀理解一part之中出現"reincarnation"、"nirvana"字眼,篇文講佛教。

咁樣推斷,相信呢班小朋友升中一,佢地的I.S. project,係同解放軍合作,研究中國第一代航空母艦,中二和中國航天合作,研究火星載人探測計劃,到左中三,應該對"I Ching"有透澈了解,中四對人類腦部瞭如指掌,中五通識探討資本主義和自由市場過度發展的後果。「普選」只屬小兒通識科。

還有什麼解決不到的?

No comments: