Sunday, April 01, 2007

A note on CAMP

數坎普人物,捨「平凡像我」的顏福偉其誰?


「平凡像我,也許一天到晚,太緊張工作吧。」

3 comments:

ezsmal said...

我已經將愛多八十年反覆聽過好多回, 呢位仁兄真係好野, 廣告d明星奀極你又唔會完全未見過, 歌詞全cliche但又好正面唔會教壞細路, 吹脹.

Citizen L said...

此正乃顏生精華所在。我而家開始欣賞佢。

Citizen L said...

應該說,你所指的,正乃顏生「平凡像我」的精華所在。